Regulamentul SC CAROCOR TRADE SRL privitor la protectia datelor cu caracter personal ale clientilor persoane fizice

Prelucrarea datelor este facuta de SC CAROCOR TRADE SRL doar pe baza consimtamantului clientului persoana fizica in conditii de legalitate, echitate si transparenta, cu asigurarea securitatii adecvate a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Datele cu caracter personal ale clientului sunt oferite in legatura cu incheirea contractului de vanzare-cumparare produse dintre client si SC CAROCOR TRADE SRL si se colecteaza si se prelucreaza pe durata raporturilor de comerciale si in conformitate cu prezentul regulament.

SC CAROCOR TRADE SRL va sterge datele dumneavoastra personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus. In plus, stocam datele dumneavoastra personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. SC CAROCOR TRADE SRL pastreaza pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi:

– datele prelucrate in vederea ofertarii care nu s-a transformat in contract de vanzare-cumparare produse urmeaza sa fie stocate pentru o perioada de pana la 60 de zile de la expirarea ofertei;

– pentru perioada in care pot fi invocate reclamatii impotriva SC CAROCOR TRADE SRL (termenul de prescriptie);

– pe durata derularii contractului de vanzare-cumparare produse pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care SC CAROCOR TRADE SRL poate intra in contact in desfasurarea raportului juridic;

– timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991;

– pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care SC CAROCOR TRADE SRL ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;

In cazul in care datele cu caracter personal vor fi divulgate in mod legitim unui alt destinatar, persoana vizata va fi informata atunci cand datele cu caracter personal sunt divulgate pentru prima data destinatarului.

Clientul are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchetul General, politie, instante judecatoresti si altor organe abilitate ale statului in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al SC CAROCOR TRADE SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și la alte informații utile.

Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Va permite sa obtineti din partea noastra ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate. Exista, totusi, si excepții de la această regulă, cum ar fi ideea ca unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ca sunt prelucrate in scopuri statistice ori de arhivare, ca sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Va permite sa obtineti din partea noastra, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, sa ne trimiteti o cerere prin care va opuneti ștergerii, motivând faptul că aveti nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheața” datele oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

SC CAROCOR TRADE SRL se angajează să protejeze datele dumneavoastra personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

SC CAROCOR TRADE SRL